Stories

Automatizace firemních procesů díky naší aplikaci

Klient trávil denně spoustu času ručním zadáváním dat a neměl možnost efektivně zjistit informace o přepravovaných zásilkách a stavu zásoby vlastních materiálů.

Naše aplikace Qlik a NPrinting veškerou práci automatizují. Jejich úkolem je stáhnout a připravit potřebná data z klientova WMS a následně poslat výstup na e-mail. Celý proces šetří cenný čas klienta a odstraňuje rizika lidské chyby.

Přeprava a skladování letadla pro výstavy v Číně

S agenturou CzechTrade a její zahraniční kanceláří v čínském Sichuanu spolupracujeme opakovaně. K jejím klientům patří český vystavovatel letadel, který potřeboval zajistit přepravu ultralehkého modelu a kokpitu.

Naše logistické a legislativní znalosti nám umožnily dopravit letadlo po železnici v šibeničním termínu. Důraz na čas nás provázel také během tří čínských výstav, kdy jsme letadlo převáželi a skladovali.

Přeprava dortů ve specifickém teplotním režimu pro královskou rodinu

Vyhlášená pražská cukrárna peče exkluzivní dorty. Její kouzlo se dostalo až za hranice Evropy a oslovilo např. i katarskou královkou rodinu.

Naším úkolem bylo zaručit rychlou přepravu v teplotním režimu 2–8 °C. Zařídili jsme přímý let Česko–Katar a také zamrazení před a po příletu, čímž jsme snížili náklady za mrazící kontejner do letadla.

„Vstřícnost a přístup společnosti Jusda byla nad naše očekávání. O všechno se postarali a my jsme se mohli soustředit na to, v čem jsme dobří. Díky za profesionální práci. Ať nás osloví prezident nebo emír, víme, na koho se zase obrátit.“

Královská rodina

Transport of cakes according to a specific temperature regime for the royal family

The famous Prague confectionery bakes exclusive cakes. Its charm extend beyond the borders of Europe and in this case appealed to the Qatar royal family.

Our task was to guarantee fast transport in the temperature range 2-8 ° C. We arranged a direct flight between Czechia and Qatar, as well as freezing before and after arrival, thus reducing the cost of the freezer container in the aircraft.

“Jusda's helpfulness and approach were beyond our expectations. They took care of everything and we were able to focus on what we were good at. Thanks for the professional work. Whether we are addressed by the president or the emir, we know who to turn to again. "

Royal family

Transport and storage of aircraft for exhibitions in China

We have worked many times with the CzechTrade agency and its foreign office in Sichuan, China. Their clients include a Czech aircraft exhibitor who needed to arrange the transport of an ultralight model and cockpit.

Our logistical and legislative knowledge enabled us to transport the aircraft by rail to meet the hard deadline. The emphasis on timeliness was also with us during three Chinese exhibitions, when we transported and stored the aircraft.

Automation of business processes thanks to our applications

The client spent a lot of time every day entering data manually and was unable to effectively find information about transported shipments and the levels of stock of their own materials.

Our Qlik and NPrinting applications automated all the work. The applications download and prepare the necessary data from the client’s WMS and then send the output to e-mail. The whole process saves valuable client time and eliminates the risk of human error.

 

Transport van taarten in een specifiek temperatuurregime voor een koninklijke familie

De bekende Praagse banketbakker bakt exclusieve taarten, die zelfs buiten Europa bekendheid genieten, zodat bijv. ook de koninklijke familie van Qatar erin geïnteresseerd was.

Onze taak bestond eruit snel transport te verzorgen met een temperatuurregime van 2–8 °C. We hebben daarom een directe vlucht Tsjechië-Qatar geregeld, evenals koelmogelijkheid vóór en na de vlucht, waardoor we de kosten van een vriescontainer in het vliegtuig konden uitsparen.

”De aanpak en welwillendheid van Jusda overtroffen onze verwachtingen. Zij zorgden voor alles, zodat wij ons konden focussen op waar we goed in zijn. Bedankt voor het professionele werk. Of we nu benaderd worden door de president of een emir, we weten waar we voor vervoer terecht kunnen.”

Koninklijke familie

Transport en opslag van een vliegtuig voor een tentoonstelling in China

We hebben herhaaldelijk samengewerkt met het agentschap CzechTrade en zijn buitenlandse kantoor in Sichuan, China. Tot hun cliënten behoort ook een Tsjechische vliegtuigexposant, waarvoor het transport van een ultralicht model en een cockpit geregeld moest worden.

Onze logistieke en legislatieve kennis stelde ons in staat het vliegtuig ondanks de uitermate krappe deadline over het spoor te vervoeren. Ook tijdens de drie Chinese beurzen, waar het vliegtuig geëxposeerd en opgeslagen werd, speelde tijdsdruk voortdurend een rol.

Automatisering van bedrijfsprocessen dankzij onze applicatie

Eén van onze cliënten besteedde dagelijks erg veel tijd aan het handmatig invoeren van gegevens en had geen mogelijkheid op effectieve wijze informatie over getransporteerde verzendingen en de status van zijn eigen materiaalvoorraden op te vragen.

Onze applicaties Qlik en NPrinting automatiseren zo veel mogelijk werkzaamheden. Hun taak bestaat eruit de benodigde data uit het WMS te downloaden en vervolgens naar de output via een e-mail te sturen. Dit proces spaart kostbare tijd van de klant uit en daarnaast wordt het risico van menselijke fouten erdoor geëlimineerd.